Zkou?ky vodot?snosti

Provádím zkou?ky vodot?snosti nádr?í dle ?SN 750905.

Kontakt

Jsem Osoba odborn? zp?sobilá pro provád?ní zkou?ek t?snosti dle §3a odst. 2, písm. a) zákona ?. 450/2005 Sb., v platném zn?ní.

Provádím zkou?ky vodot?snosti podle normy ?SN 75 0905 u nádr?í ur?ených pro skladování kapalin, které jsou pova?ovány za závadné vyjma látek ropného p?vodu.

Zkou?ky vodot?snosti provádím u nádr?í zhotovených z t?chto materiál?: beton, plast (PVC), ocel, cihla + st?rka.

Norma ?SN 75 0905 stanovuje podmínky zkou?ek a kritéria vodot?snosti vodárenských, kanaliza?ních a sb?rných jímek, záchytných van, a ostatních nádr?í, pro které je vodot?snost po?adována projektovou dokumentací, právními p?edpisy nebo rozhodnutím p?íslu?ného ú?adu (obvykle stavebního ú?adu).

Po dokon?ení zkou?ek obdr?íte protokol o zkou?ce vodot?snosti dle ?SN 75 0905.